BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 31/8 NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2017.

Thursday, 31/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 31  tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 31/8, ngày 01 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,50 – 1,70m (thấp hơn BĐI từ 1,30 - 1,50m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình