BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN 9/9/2019)

Saturday, 31/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:243HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN 09/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 3 – 09/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Nhận định

ng biển từ 3 – 09/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Nhận định

Thủy triều từ

3 – 09/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 16h56

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 6h27

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h59

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 7h36

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 8h50

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,1m (ngày 9/9); Thấp nhất: 2,3m (ngày 04/9).

                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình