BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/8 ĐẾN 8/9/2019)

Friday, 30/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:242HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/8 ĐẾN 08/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 2 – 08/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Đông Bắc

0,3 – 0,5

Đông Bắc

0,3 – 0,5

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Nhận định

ng biển từ 2 – 08/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Ngày 1/9

Nhận định

Thủy triều từ

2 – 08/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 16h01

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 5h18

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 16h56

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 6h27

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h59

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 7h36

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,0m (ngày 8/9); Thấp nhất: 2,3m (ngày 04/9).

                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình