BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/8 ĐẾN 03/9/2019)

Sunday, 25/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:237HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/8 ĐẾN 03/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 28/8  – 03/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

ng biển từ 28/803/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

Thủy triều từ

28/803/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 11h51

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 0h24

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 1h06

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 2h00

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 28, 29, 30/8); Thấp nhất: 2,6m (ngày 02/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình