BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/8/2019)

Monday, 19/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:231HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/8 ĐẾN 28/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 22– 28/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Nhận định

ng biển từ 22– 28/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Tây Nam

1,0 - 2,0

Tây Nam

1,0 - 2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Nhận định

Thủy triều từ

22 – 28/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h08

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 8h31

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 9h09

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 18h07

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 9h45

Thủy triều thấp nhất: 2,0m (ngày 22/8). Sau lên cao nhất 3,4m (ngày 28/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình