BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 18/8 ĐẾN 27/8/2019)

Sunday, 18/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:230HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 18ĐẾN 27/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 21– 27/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông đến Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Nhận định

ng biển từ 2127/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Tây Nam

1,0 - 2,0

Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Ngày 20/8

Nhận định

Thủy triều từ

21 – 27/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 17h53

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 7h52

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h08

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 8h31

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 18h08

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 9h309

Thủy triều xuống. thấp nhất: 2,0m (ngày 22/8). Sau lên cao nhất 3,2m (ngày 27/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình