BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16 ĐẾN 25/8/2019)

Friday, 16/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:228HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16 ĐẾN 25/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 19 – 25/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Nhận định

sóng biển từ

19 – 25/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Nhận định

Thủy triều từ

19 – 25/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 16h55

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 6h20

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 7h09

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 17h53

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 7h52

Thủy triều thấp. Cao nhất: 2,6m (ngày 19, 25/8). Thấp nhất 2,0m (ngày 22/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình