BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/8/2019)

Sunday, 11/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:223HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 14 – 20/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

 Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Nhận định

sóng biển từ

14 – 20/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 -1,5

Tây Nam đến Nam

0,5 -1,5

Tây Nam đến Nam

0,5 -1,5

Tây Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Nhận định

Thủy triều từ

14 – 20/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 1h29

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 14h05

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 2h32

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 14h53

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 3h33

Thủy triều giảm dần. Cao nhất: 3,3m (ngày 14, 15/8). Thấp nhất 2,3m (ngày 20/8).

                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h00

   

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình