BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04 ĐẾN 13/8/2019)

Sunday, 04/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:216HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 0ĐẾN 13/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/8

Ngày 05/8

Ngày 06/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 07 – 13/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 04/8

Ngày 05/8

Ngày 06/8

Nhận định

sóng biển từ

07 – 13/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Tây Nam

0,5 – 1,5

Tây Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Tây Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/8

Ngày 05/8

Ngày 06/8

Nhận định

Thủy triều từ

07 – 13/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 18h46

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 8h09

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 19h46

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 09h08

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 20h52

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 10h09

Thủy triều tăng dần. Cao nhất: 3,3m (ngày 13/8). Thấp nhất 2,0m (ngày 07, 08/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

   

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình