BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 2 ĐẾN 11/8/2019)

Friday, 02/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:214HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 2 ĐẾN 11/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Ngày 4/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 5 – 11/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Nhiều hướng

0,3 – 0,5

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Ngày 4/8

Nhận định

sóng biển từ

5 – 11/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Nhiều hướng

1,5 – 2,5

Tây Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Ngày 4/8

Nhận định

Thủy triều từ

5 – 11/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h58

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 6h17

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 17h50

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 7h13

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 18h46

Thấp nhất:0,40m

Thời gian: 8h09

Thủy triều thấp. Cao nhất: 2,9m (ngày 11/8). Thấp nhất 1,8m (ngày 8/8).

                                                   

Tin phát lúc: 10h00

  

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình