BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 25 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2017

Friday, 25/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió Đông Nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,40 – 1,60m (Thấp hơn BĐI từ 1,40 – 1,60m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,20 – 1,40m (Thấp hơn BĐI từ 1,10 – 1,30m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình