BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 1 ĐẾN 10/8/2019)

Thursday, 01/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:213HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 1 ĐẾN 10/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 1/8

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 4 – 10/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 -0,5

Nhiều hướng

0,4 – 0,6

Nhiều hướng

0,4 – 0,6

Nhiều hướng

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 1/8

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Nhận định

sóng biển từ

4 – 10/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Nhiều hướng

2,0 – 4,0

Nhiều hướng

2,0 – 4,0

Nhiều hướng

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 1/8

Ngày 2/8

Ngày 3/8

Nhận định

Thủy triều từ

4 – 10/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h08

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 5h23

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h58

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 6h17

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 17h50

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 7h13

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,2m (ngày 04/8). Thấp nhất 1,8m (ngày 8/8).

                                            

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình