BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/7 ĐẾN 8/8/2019)

Tuesday, 30/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:211HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/7ĐẾN 08/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Ngày 1/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 2 – 08/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông

0,1 – 0,3

Đông

0,1 – 0,3

Đông

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Ngày 1/8

Nhận định

sóng biển từ

2 – 08/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao 2,0-4,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Ngày 1/8

Nhận định

Thủy triều từ

2 – 08/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 15h20

Thấp nhất:0,60m

Thời gian: 3h44

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,40m

Thời gian: 4h31

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h08

Thấp nhất:0,20m

Thời gian: 5h23

Thủy triều giảm dần. Cao nhất: 3,5m (ngày 02/8). Thấp nhất 1,8m (ngày 8/8).

                                      

Tin phát lúc: 10h00

   

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình