BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/7 ĐẾN 7/8/2019)

Monday, 29/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:210HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 29/7ĐẾN 07/8/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

dòng chảy biển từ 1 – 07/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

sóng biển từ

1 – 07/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

Thủy triều từ

1 – 07/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 14h02

Thấp nhất:0,90m

Thời gian: 3h06

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 15h20

Thấp nhất:0,60m

Thời gian: 3h44

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,40m

Thời gian: 3h31

Thủy triều giảm dần. Cao nhất: 3,5m (ngày 01, 02/8). Thấp nhất 2,4m (ngày 06/8).

                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình