BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN 02/8/2019)

Wednesday, 24/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:205/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN 02/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

dòng chảy biển từ 27/702/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

sóng biển từ

27/702/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

Thủy triều từ

27/702/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 18h58

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 9h39

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 9h50

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 15h59

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 3h10

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,5m (ngày 01, 02/8). Thấp nhất 2,2m (ngày 27/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình