BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22 ĐẾN 31/7/2019)

Monday, 22/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:203/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 2ĐẾN 31/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Ngày 24/7

Nhận định

dòng chảy biển từ 25 – 31/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Bắc đến 

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Ngày 24/7

Nhận định

sóng biển từ

25 – 31/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Ngày 24/7

Nhận định

Thủy triều từ

25 – 31/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 19h04

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 8h55

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 19h04

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 9h19

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 18h58

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 9h39

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 31/7). Thấp nhất 2,0m (ngày 25, 26/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình