BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30/7/2019)

Sunday, 21/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:202/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/7

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Nhận định

dòng chảy biển từ 24 – 30/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21/7

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Nhận định

sóng biển từ

24 – 30/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/7

Ngày 22/7

Ngày 23/7

Nhận định

Thủy triều từ

24 – 30/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 18h52

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 8h27

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 19h04

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 8h55

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 19h04

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 9h19

Thủy triều giảm dần đến ngày 25, 26; sau tăng trở lại. Cao nhất 3,2m (ngày 30/7). Thấp nhất 2,0m (ngày 25, 26/7).

                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình