BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/7/2019)

Monday, 15/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:196/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/7

Ngày 16/7

Ngày 17/7

Nhận định

dòng chảy biển từ  18 – 24/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/7

Ngày 16/7

Ngày 17/7

Nhận định

sóng biển từ

18 – 24/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/7

Ngày 16/7

Ngày 17/7

Nhận định

Thủy triều từ

18 – 24/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 14h59

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 3h55

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 15h46

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 4h48

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 5h40

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 18/7). Thấp nhất 2,2m (ngày 24/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình