BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/7/2019)

Thursday, 11/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:192/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/7

Ngày 12/7

Ngày 13/7

Nhận định

dòng chảy biển từ  1420 /7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,1-0,3m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/7

Ngày 12/7

Ngày 13/7

Nhận định

sóng biển từ

1420 /7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

1,0-2,0

 Tây Nam

1,0-2,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/7

Ngày 12/7

Ngày 13/7

Nhận định

Thủy triều từ

1420 /7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 1,9 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 12h32

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 12h07

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 2h12

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 2h17

Thủy triều tăng dần đến ngày 17, 18, sau giảm. Thấp nhất 2,9m (ngày 14/7). Cao nhất 3,4m (ngày 17, 18/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình