BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 09 ĐẾN 18/7/2019)

Tuesday, 09/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:190/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09 ĐẾN 18/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/7

Ngày 10/7

Ngày 11/7

Nhận định

dòng chảy biển từ  12 – 18/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 09/7

Ngày 10/7

Ngày 11/7

Nhận định

sóng biển từ

12 – 18/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam đến Nam

0,5-1,5

 Tây Nam đến Nam

0,5-1,5

Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/7

Ngày 10/7

Ngày 11/7

Nhận định

Thủy triều từ

12 – 18/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 10h31

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 11h28

Cao nhất: 1,9 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 12h32

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất 2,1m (ngày 12/7). Cao nhất 3,4m (ngày 17, 18/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình