BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/6 ĐẾN 01/7/2019)

Sunday, 23/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:173/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 22/ĐẾN 01/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/6

Ngày 23/6

Ngày 24/6

Nhận định

dòng chảy biển  25/6 - 01/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/6

Ngày 23/6

Ngày 24/6

Nhận định

sóng biển từ

25/6 - 01/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam

1,0 - 2,0

Nam

1,0 - 2,0

Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/6

Ngày 23/6

Ngày 24/6

Nhận định

Thủy triều từ

25/6 - 01/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 8h33

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 19h55

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 9h02

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 20h06

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 9h24

Thủy triều giảm dần đến 28 sau tăng trở lại. Cao nhất 2,5m (ngày 25, 30/6). Thấp nhất 2,0m(28/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

     Lê Mỹ Dung

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình