BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 20 ĐẾN 29/6/2019)

Thursday, 20/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:171/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 20/6ĐẾN 29/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Ngày 22/6

Nhận định

dòng chảy biển  23/6 - 29/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Ngày 22/6

Nhận định

sóng biển từ

23/6 - 29/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Ngày 22/6

Nhận định

Thủy triều từ

23/6 - 29/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 18h05

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 7h17

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18h49

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 7h5 7

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 8h13

Thủy triều giảm dần đến 28. Cao nhất 2,9m (ngày 23/6). Thấp nhất 2,0m(28/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

   

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình