BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/6/2019)

Wednesday, 19/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:170/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/6ĐẾN 28/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/6

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Nhận định

dòng chảy biển  22/6 - 28/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/6

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Nhận định

sóng biển từ

22/6 - 28/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/6

Ngày 20/6

Ngày 21/6

Nhận định

Thủy triều từ

22/6 - 28/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 6h34

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 18h05

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 7h17

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18h49

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 7h5 7

Thủy triều giảm dần cao nhất 3,1m (ngày 22/6). Thấp nhất 2,0m(28/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình