BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24/6/2019)

Saturday, 15/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:166/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 15tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 15/6ĐẾN 24/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/6

Ngày 16/6

Ngày 17/6

Nhận định

dòng chảy biển  18/6 - 24/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/6

Ngày 16/6

Ngày 17/6

Nhận định

sóng biển từ

18/6 - 24/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/6

Ngày 16/6

Ngày 17/6

Nhận định

Thủy triều từ

18/6 - 24/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 3h36

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:0,9m

Thời gian: 4h12

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 4h59

Thủy triều giảm dần cao nhất 3,4m (ngày 19, 20/6). Thấp nhất 2,7m(24/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình