BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13/6 ĐẾN 22/6/2019)

Thursday, 13/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:164/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/ĐẾN 22/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/6

Ngày 14/6

Ngày 15/6

Nhận định

dòng chảy biển  16/6 - 22/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/6

Ngày 14/6

Ngày 15/6

Nhận định

sóng biển từ

16/6 - 22/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam đến Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/6

Ngày 14/6

Ngày 15/6

Nhận định

Thủy triều từ

16/6 - 22/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 1,9m

Thời gian: 19h48

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 14h23

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 4h20

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 3h36

Thủy triều tăng đến ngày 20, sau giảm. Cao nhất 3,4m (ngày  19, 20/6). Thấp nhất 2,5m(16/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

     

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình