BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN 20/6/2019)

Tuesday, 11/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:162/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11/ĐẾN 20/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/6

Ngày 12/6

Ngày 13/6

Nhận định

dòng chảy biển  14/6 - 20/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/6

Ngày 12/6

Ngày 13/6

Nhận định

sóng biển từ

14/6 - 20/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Nam đến Tây Nam

0,5-1,0

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/6

Ngày 12/6

Ngày 13/6

Nhận định

Thủy triều từ

14/6 - 20/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 11h19

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 22h58

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 12h29

Cao nhất: 1,9m

Thời gian: 19h48

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 14h23

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày  19, 20/6). Thấp nhất 2,1m(14/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

     

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình