BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 09 ĐẾN 18/6/2019)

Sunday, 09/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:160/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09/6ĐẾN 18/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/6

Ngày 10/6

Ngày 11/6

Nhận định

dòng chảy biển  12/6 - 18/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 09/6

Ngày 10/6

Ngày 11/6

Nhận định

sóng biển từ

12/6 - 18/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Nam đến Nam

0,5-1,5

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/6

Ngày 10/6

Ngày 11/6

Nhận định

Thủy triều từ

12/6 - 18/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 9h26

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 11h40

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 10h20

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 11h19

Thủy triều giảm dần đến ngày 13, sau tăng. Cao nhất 3,3m (ngày  18/6), thấp nhất 1,9m (ngày 13/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình