Bản tin dự báo đêm 13 ngày 14/8/2017

Sunday, 13/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 13  tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80– 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 28 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Nam cấp 3 – 4.

Nhiệt độ: từ 29 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều kém. Mực nước trên các sông thấp và ít biến đổi. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,60 – 0,80m (Thấp hơn BĐI từ 2,20 – 2,40m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,60 – 0,80m (Thấp hơn BĐI từ 1,70 – 1,90m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình