BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 7 ĐẾN 16/6/2019)

Friday, 07/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:158/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/6ĐẾN 16/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Ngày 09/6

Nhận định

dòng chảy biển  10/6 - 16/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Ngày 09/6

Nhận định

sóng biển từ

10/6 - 16/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 -2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 -2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Ngày 09/6

Nhận định

Thủy triều từ

10/6 - 16/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,1m

Thời gian: 7h47

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,1m

Thời gian: 8h35

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 9h26

Thủy triều giảm dần đến ngày 13, sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày  10), thấp nhất 1,8m (ngày 13).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình