BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN 15/6/2019)

Thursday, 06/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:157/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 06/ĐẾN 15/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/6

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Nhận định

dòng chảy biển  09/6 - 15/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc

0,1-0,3

Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 06/6

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Nhận định

sóng biển từ

09/6 - 15/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/6

Ngày 07/6

Ngày 08/6

Nhận định

Thủy triều từ

09/6 - 15/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 7h04

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,1m

Thời gian: 7h47

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,1m

Thời gian: 8h35

Thủy triều giảm dần đến ngày 13, sau tăng. Cao nhất 3,2m (ngày  09), thấp nhất 1,9m (ngày 13).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình