BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN 10/6/2019)

Saturday, 01/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:152/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01  tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/ĐẾN 10/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/6

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Nhận định

dòng chảy biển  04/6 - 10/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/6

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Nhận định

sóng biển từ

04/6 - 10/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Nam đến Nam

0,5-1,5

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/6

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Nhận định

Thủy triều từ

04/6 - 10/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 5h53

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 5h30

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 5h34

Thủy triều tăng đến ngày 06, 07, sau giảm. Cao nhất 3,5m (ngày 06, 07), thấp nhất 3,0m (ngày 10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình