BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN 6/6/2019

Tuesday, 28/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:148/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN 6/6/2019)

     

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/5

Ngày 29/5

Ngày 30/5

Nhận định

dòng chảy biển  31/5 - 6/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/5

Ngày 29/5

Ngày 30/5

Nhận định

sóng biển từ

31/5 - 6/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều:                                                                                                                                                                        

Vùng biển

Ngày 28/5

Ngày 29/5

Ngày 30/5

Nhận định

Thủy triều từ

31/5 - 6/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 10h32

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 10h37

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 9h20

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,5m (ngày 6/6), thấp nhất 2,0m (ngày 31/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình