BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/5 ĐẾN 02/6/2019)

Friday, 24/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:144/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/5 ĐẾN 2/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Ngày 26/5

Nhận định

dòng chảy biển  27/5 - 2/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Ngày 26/5

Nhận định

sóng biển từ

27/5 - 2/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều:                                                                                                                                                                       

Vùng biển

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Ngày 26/5

Nhận định

Thủy triều từ

27/5 - 2/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 19h58

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 8h45

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 20h47

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 9h20

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 9h51

Thủy triều giảm dần đến 31/5. Cao nhất 2,6m (ngày 27/5), thấp nhất 1,9m (ngày 31/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình