BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/5 ĐẾN 01/6/2019)

Thursday, 23/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:143/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 23/5 ĐẾN 1/6/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/5

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Nhận định

dòng chảy biển  26/5 - 1/6/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây đến Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/5

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Nhận định

sóng biển từ

26/5 - 1/6/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/5

Ngày 24/5

Ngày 25/5

Nhận định

Thủy triều từ

26/5 - 1/6/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 19h01

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 8h05

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 19h58

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 8h45

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 20h47

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 9h20

Thủy triều giảm dần đến 31/5. Cao nhất 2,8m (ngày 26/5), thấp nhất 1,9m (ngày 31/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình