BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 07 ngày 08 tháng 8 năm 2017

Monday, 07/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 07, ngày 08 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 370C  

Độ ẩm trung bình: 70 - 75%.

b. Vùng đồng bằng:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 380C  

Độ ẩm trung bình: 69 - 74%.

c. Vùng ven biển:

Ít mây; đêm không mưa; ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 28 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 71 - 76%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,15 – 1,35m (thấp hơn BĐI từ 1,65 - 1,85m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,05 – 1,25m (thấp hơn BĐI từ 1,25 – 1,45m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình