BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 20/5 ĐẾN 29/5/2019)

Monday, 20/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:140/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 20/5 ĐẾN 29/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/5

Ngày 21/5

Ngày 22/5

Nhận định

dòng chảy biển  23/5 - 29/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Tây Bắc

0,1-0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 20/5

Ngày 21/5

Ngày 22/5

Nhận định

sóng biển từ

23/5 - 29/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Nam đến Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/5

Ngày 21/5

Ngày 22/5

Nhận định

Thủy triều từ

23/5 - 29/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 15h57

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 5h49

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 16h58

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 6h36

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18h00

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 7h20

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,3m (ngày 23/5), thấp nhất 2,2m (ngày 29/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình