BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 04 ngày 05 tháng 8 năm 2017

Friday, 04/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 04, ngày 05 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, sau giảm mưa; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, sau giảm mưa; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, sau giảm mưa; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 87 - 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,10 – 1,30m (thấp hơn BĐI từ 1,70 - 1,90m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,00 – 1,20m (thấp hơn BĐI từ 1,30 – 1,50m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình