BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/5 ĐẾN 25/5/2019)

Thursday, 16/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:136/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/5 ĐẾN 25/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/5

Ngày 17/5

Ngày 18/5

Nhận định

dòng chảy biển  19/5 - 25/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/5

Ngày 17/5

Ngày 18/5

Nhận định

sóng biển từ

19/5 - 25/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Nam đến Tây Nam

1,0-2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 - 2,0

Tây Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/5

Ngày 17/5

Ngày 18/5

Nhận định

Thủy triều từ

19/5 - 25/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 1h07

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 16h58

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:1,9m

Thời gian: 6h57

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 13h49

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 4h20

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Cao nhất 3,3m (ngày 22, 23/5), thấp nhất 2,8m (ngày 19/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình