BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN 23/5/2019)

Tuesday, 14/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:134/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN 23/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/5

Ngày 15/5

Ngày 16/5

Nhận định

dòng chảy biển  17/5 - 23/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông đến Đông Nam

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/5

Ngày 15/5

Ngày 16/5

Nhận định

sóng biển từ

17/5 - 23/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/5

Ngày 15/5

Ngày 16/5

Nhận định

Thủy triều từ

17/5 - 23/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 12h47

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 14h32

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 1h07

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 16h58

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày 22, 23/5), thấp nhất 2,1m (ngày 17/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình