BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11/5 ĐẾN 20/5/2019)

Saturday, 11/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:131/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11/5 ĐẾN 20/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/5

Ngày 12/5

Ngày 13/5

Nhận định

dòng chảy biển  14/5 - 20/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông đến Đông Nam

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/5

Ngày 12/5

Ngày 13/5

Nhận định

sóng biển từ

14/5 - 20/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/5

Ngày 12/5

Ngày 13/5

Nhận định

Thủy triều từ

14/5 - 20/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 20h46

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 9h28

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 21h59

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 10h24

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 23h08

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 11h28

Thủy triều giảm dần đến ngày 21, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,0m (ngày 20/5), thấp nhất 2,1m (ngày 17/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình