BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 10 ngày 11 tháng 5 năm 2019

Friday, 10/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

          Ninh Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 10 ngày 11 tháng 5 năm 2019

 

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; Gió nhẹ. Đêm trời lạnh

Nhiệt độ: từ 21 – 290C.

Độ ẩm: 81 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; Gió nhẹ. Đêm trời lạnh

Nhiệt độ: từ 22 – 290C.

Độ ẩm: 80 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 22 – 290C.

Độ ẩm: 82 – 98%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình