BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 7 ĐẾN 16/5/2019)

Tuesday, 07/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:127/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07  tháng 5 năm 2019

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/5 ĐẾN 16/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Ngày 09/5

Nhận định

dòng chảy biển  10/5 - 16/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Đông Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Ngày 09/5

Nhận định

sóng biển từ

10/5 - 16/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Ngày 09/5

Nhận định

Thủy triều từ

10/5 - 16/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 6h47

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,7m

Thời gian: 7h16

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 7h54

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,3m (ngày 10, 11/5), thấp nhất 2,3m (ngày 16/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình