BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN ĐÊM 06 NGÀY 7/5/2019

Monday, 06/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:126/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 06  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 06/5 ĐẾN 15/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/5

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Nhận định

dòng chảy biển  09/5 - 15/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 06/5

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Nhận định

sóng biển từ

09/5 - 15/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/5

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Nhận định

Thủy triều từ

09/5 - 15/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 14h44

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 6h38

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 6h47

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,7m

Thời gian: 7h16

Thủy triều tăng dần đến ngày 10, 11; sau giảm. Cao nhất 3,3m (ngày 10, 11/5), thấp nhất 2,6m (ngày 15/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình