BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 05 ĐẾN 14/05/2019)

Sunday, 05/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:125/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 05 ĐẾN 14/5/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05

Ngày 06

Ngày 07

Nhận định

dòng chảy biển  08 - 14/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 05

Ngày 06

Ngày 07

Nhận định

sóng biển từ

08 -14/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05

Ngày 06

Ngày 07

Nhận định

Thủy triều từ

08- 14/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 14h44

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 6h48

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h18

Thấp nhất: 1,3m  Thời gian: 10h30

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:  1,0m

Thời gian: 6h47

Thủy triều tăng đến ngày 11 sau giảm dần. Cao nhất 3,3m xuất hiện ngày 10,11/5; thấp nhất 3,0m ngày 14.

 

 

Tin phát lúc: 10h00

 

Dự báo viên

 

 

Đặng Văn Hiến

 

  

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình