BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04 ĐẾN 13/5/2019)

Saturday, 04/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:124/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

Ninh Bình, ngày 04tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 04 ĐẾN 13/5/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04

Ngày 05

Ngày 06

Nhận định

dòng chảy biển  07 - 13/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến

 Đông bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 04

Ngày 05

Ngày 06

Nhận định

sóng biển từ

07 -13/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04

Ngày 05

Ngày 06

Nhận định

Thủy triều từ

07- 13/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 11h56

Thấp nhất:.1,7m

Thời gian: 7h28

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 14h44

Thấp nhất: 1,5m  Thời gian: 6h48

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:  1,3m

Thời gian: 10h30

Thủy triều tăng đến ngày 11 sau giảm. Cao nhất 3,3m xuất hiện ngày 10,11/5; thấp nhất 2,9m ngày 7.

 

 

Tin phát lúc: 10h00

 

Dự báo viên

 

 

Đặng Văn Hiến

 

  

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình