BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 1 ĐẾN 10/5/2019)

Wednesday, 01/05/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:121/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01  tháng 5 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/5 ĐẾN 10/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Nhận định

dòng chảy biển  04/5 - 10/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2-0,3

Tây đến Tây Bắc

0,2-0,3

Tây đến Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Nhận định

sóng biển từ

04/5 - 10/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Nhận định

Thủy triều từ

04/5 - 10/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 14h09

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 0h55

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 16h15

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 1h02

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 18h30

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày 10/5), thấp nhất 2,0m (ngày 04/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình