BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/4 ĐẾN 05/5/2019)

Friday, 26/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:116/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/ĐẾN 05/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/4

Ngày 27/4

Ngày 28/4

Nhận định

dòng chảy biển  29/4 - 05/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/4

Ngày 27/4

Ngày 28/4

Nhận định

sóng biển từ

29/4 - 05/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/4

Ngày 27/4

Ngày 28/4

Nhận định

Thủy triều từ

29/4 - 05/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 9h50

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 10h35

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 11h17

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,6m (ngày 30/4), thấp nhất 2,1m (ngày 03, 04/5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình