BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/4 ĐẾN 01/5/2019)

Monday, 22/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:112/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 22/ĐẾN 01/5/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/4

Ngày 23/4

Ngày 24/4

Nhận định

dòng chảy biển  25/4 - 01/5/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/4

Ngày 23/4

Ngày 24/4

Nhận định

sóng biển từ

25/4 - 01/5/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/4

Ngày 23/4

Ngày 24/4

Nhận định

Thủy triều từ

25/4 - 01/5/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 6h32

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,9

Thời gian: 7h26

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 18h55

Thấp nhất:0,7m

Thời gian: 8h16

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,0m (ngày 25,  26/4). Thấp nhất 2,4m (ngày 01/5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình