BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30/04/2019)

Sunday, 21/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:111/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/4 ĐẾN 30/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

dòng chảy biển  24 - 30/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến

 Đông bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

sóng biển từ

23 -29/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

Thủy triều từ

24 - 30/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 2h20

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,1m  Thời gian: 6h32

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:  0,9m

Thời gian: 6h46

Thủy triều từ ngày 26 giảm dần. Cao nhất 3,0m xuất hiện các ngày 24,25,26/4.

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình