BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/4 ĐẾN 28/4/2019)

Friday, 19/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:109/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/ĐẾN 28/4/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/4

Ngày 20/4

Ngày 21/4

Nhận định

dòng chảy biển  22/4 - 28/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/4

Ngày 20/4

Ngày 21/4

Nhận định

sóng biển từ

22/4 - 28/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam

1,5 – 2,5

Nam

1,5-2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/4

Ngày 20/4

Ngày 21/4

Nhận định

Thủy triều từ

22/4 - 28/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 20h26

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:1,4m

Thời gian: 2h11

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,0m (ngày 24 - 26/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình